Utskottsrekrytering LiU HT21 / Committee Recruitment LiU HT21

The various committees are described below. Ignore the option to apply with Facebook and LinkedIn.

Studentföreningen Engineers Without Borders i Linköping söker nu nya medlemmar till sina utskott! Vad kul att du har hittat hit. Du behöver inte studera till ingenjör för att vara aktiv i föreningen, vi tar emot studenter från alla fakulteter. Nedan följer en beskrivning av vår verksamhet och om de olika utskotten. 

Undvik alternativet att söka med Facebook och LinkedIn. 

Vi ser fram emot din ansökan. 

Information in English below.

...

Engineer to Engineer

Engineer to Engineer (E2E) syftar till att underlätta integrationen av nyanlända ingenjörer och naturvetare samt göra det enklare för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att skapa en plattform där ingenjörer och naturvetare kan träffa företagsrepresentanter i Sverige för att nätverka och utbyta erfarenheter. E2E skapar denna plattform genom evenemang som CV-workshops, studiebesök, seminarier, intervjuträning, rekryteringsmässor och case-kvällar. Dessutom så har vi, i samarbete med After School, sedan HT19 hållit igång det nystartade eventet Rydskvällar på HG. Där träffar vi människorna i Ryd för en fika, spelar spel, hjälper barn och vuxna med läxor, hjälper till att skriva CV:n, med mera! 

E2E startades i Linköping för bara två år sedan vilket ger dig möjligheten att vara med och forma utskottet och komma med egna idéer. Du får även möjlighet att hålla kontakt med företag och träffa människor från andra kulturer. Låter detta intressant? Sök då till Engineer to Engineer! 

 

Den Reflekterande Ingenjören

Den Reflekterande Ingenjören organiserar gästföreläsningar, workshops och andra evenemang riktade speciellt mot oss studenter. Vi vill utmana studenter till att reflektera kring hur vi kan använda vår kompetens för att bidra till en mer hållbar framtid! I utskottet genomför vi under året ett antal projekt från idé till verklighet.

Vi söker dig till detta utskott som är intresserad av att exempelvis kontakta spännande föreläsare samt skapa och arrangera inspirerande event!

 

Finansieringsutskottet 

För att möjliggöra utlandsprojekten och våra arbeten samarbetar Ingenjörer utan gränser med flera externa aktörer. I Finansieringsutskottet är du kontakten mellan vår studentgrupp i Linköping och våra samarbetspartners. Förutom att upprätthålla dessa befintliga kontakter kommer utskottet även arbeta med olika finansieringsevent, där den årliga julauktionen på campus är det största vi anordnar. Arbetet innefattar även att hitta nya potentiella samarbeten och vara föreningens ansikte utåt på företagsmässor. Tycker du detta verkar intressant, är driven och vill lära dig mer om hur samarbeten byggs mellan föreningar och företag? Sök då till finansieringsutskottet!

 

PR-utskottet 

I PR-utskottet arbetar vi med att marknadsföra Ingenjörer utan gränsers arbete och våra event. Som medlem i PR-utskottet har du möjlighet att arbeta med föreningens identitet och kommunikation på sociala medier, vårt sätt att synas på universitetet och i Linköping i stort. Vi erbjuder en plattform för att tänka ut och genomföra egna kreativa idéer. Vi söker personer som är intresserade av allt från muntlig och skriftlig kommunikation till foto, video och design - eller bara tycker att marknadsföring i allmänhet verkar kul! Sök till PR-utskottet!

 

Inspirera Unga 

I utskottet arbetar vi för att öka barn och ungas intresse för att vilja lära sig nya saker och sikta mot vidare studier, främst inom teknik och naturvetenskap. Detta gör vi genom exempelvis inspirationsföreläsningar, workshops och studiebesök som arrangeras i samarbete med lokala grund- och gymnasieskolor. Då Inspirera Unga är relativt nystartat har du chans att påverka utskottets arbete och utformning samtidigt som du får lärorika och roliga erfarenheter.

Vi söker dig som:

 • Är kreativ och driven   
 • Vill inspirera barn och ungdomar 
 • Har en vision om hur arbetet i utskottet kan vidareutvecklas 

Var med och väck ett intresse för teknik- och naturvetenskap hos barn och unga i Linköping och inspirera dem till fortsatta studier!

 

After School 

Projektet After school syftar till att skapa en hållbar och jämlik framtid för unga att lyckas med sin studier. Vår vision är att uppmuntra och stötta ungdomarna för att de ska kunna nå sin fulla potential. Detta gör vi genom att bidra med studiestöd till barn och ungdomar runt om på skolor i Linköpings kommun. 

I utskottet After School är man med som studiestödjare på en av skolorna en gång i veckan, där varje tillfälle varar ca två timmar. Som studiestödjare har du chans att göra skillnad direkt och vara en del av en rolig gemenskap. 

Dessutom så har vi, i samarbete med Engineer to Engineer, sedan HT19 hållit igång det nystartade eventet Rydskvällar på HG. Där träffar vi folket i ryd för en fika, spelar spel, hjälper barn och vuxna med läxor, hjälper till att skriva CV:n, med mera! 

Vi söker dig som är social, ansvars- och initiativtagande samt dig som har ett intresse för att lära ut till barn, ungdomar och vuxna. Sök om du vill vara med i ett stort utskott och arbeta med att lära ut för att göra skillnad varje vecka!

 

Eventutskottet 

I eventutskottet är du med och verkar för en ökad intern gemenskap inom föreningen. Tidigare har eventutskottet anordnat evenemang som sittningar, cykelfester och quiz men det är kul om du har nya idéer om vilken typ av event du vill anordna. 

Eventutskottet kommer under läsåret planera och genomföra sju till åtta event. Dessa event kommer att planeras i projektgrupper på tre till fyra personer inklusive en projektledare. Tanken är att alla som vill kommer få prova på att vara ansvarig för ett event så att du får chansen att utveckla dina ledaregenskaper. 

Eventutskottet är utskottet för dig som är kreativ, tycker att det är kul att planera och genomföra event och gillar att arbeta i grupp. Om detta stämmer in på dig; SÖK EVENT!

 

Utlandsprojekt 

Är du driftig, företagsam och vill arbeta i ett projekt som gör skillnad? Om så är fallet, sök till Utlandsprojekt! Tillsammans med en projektgrupp kommer du få chansen att komma med hållbara unika lösningar som kommer implementeras i ett område där din hjälp betyder räddning. Projektgruppens arbete innebär att ta fram en projektplan, söka stipendier, kontakta företag och lägga budget samt ta fram tekniska lösningar för projektet.

Tidigare år har bland annat vattentankar och toalettsystem konstruerats.

Vi söker dig som är drivande, kreativ och har möjlighet att ta fram nya ideer på framtida projekt. Du får möjlighet att initiera nya projekt och driva ideén framåt tillsammans med en grupp.

Dessutom söker vi dig som är ledande och engagerande för att kunna arbeta vidare på tidigare projekt. Arbetet går ut på att tillsammans med en grupp fullborda solugnsprojektet i Ghana.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Engineers without borders at Linköping University are seeking new active members! Below the committees are described. In the next step of the application, ignore the option of applying with your Facebook or Linkedin.

Engineer to Engineer 

Engineer to Engineer (E2E) aims to facilitate the integration of newly arrived engineers and scientists and make it easier to enter the Swedish labour market. The aim is to create a platform where engineers and scientists can meet with company representatives in Sweden to network and exchange experiences. E2E creates this platform through events such as CV workshops, study visits, seminars, interview training, recruitment fairs and case events. E2E started in Linköping just a year ago and therefore you will have the great opportunity to implement your own ideas and help shape its design. You will also keep kontakt with companies as well as meet people from different cultures. Does this sound interesting? Apply to Engineer to Engineer! 

 

The reflective engineer 

The Reflective Engineer is the group within Engineers Without Borders that organizes guest lectures, workshops and other events aimed specifically towards students. We want to challenge students' perspectives on how we can contribute to a sustainable future by using our competence within our field. During the year the group will do a number of projects and you will have the opportunity to widen your network, test your communication skills and deliver great products, such as lunch lectures and workshops. 

There are no special requirements, we are looking for you who are ambitious and want to create inspiring events!

 

Finance 

To enable the foreign projects and our work Engineers Without Borders cooperate with several external partners. In the Finance committee you are the link between our student group in Linköping and our partners. In addition to maintaining these existing contacts, the committee will work with arranging events to bring in money. The annual Christmas auction on campus is the biggest event we will arrange. Work also includes developing new potential contacts and being the face of the organization outwards at corporate fairs. Are you interested by this, driven, and want to learn more about how cooperation is built between organizations and companies? Then apply to Finance!

 

PR 

In PR we work with marketing Engineers Without Borders and our events. As a member in PR, you have the opportunity to work with the association's identity and communication on social media, our way of being seen at the university and in Linköping in general. We offer a platform for thinking and implementing your own creative ideas. We are looking for people who are interested in everything from oral and written communication to photography, video and design - or just think that marketing in general seems fun! Apply to the PR Committee!

 

Inspire Youth 

In the committee we work to increase children and young people's interest in wanting to learn new things and aim for further studies, mainly in technology and science. We do this through inspirational lectures, workshops and study visits organized in cooperation with local schools. Since Inspire Youth is relatively new, you have the chance to influence the work and design of the committee while providing you with instructive and fun experiences.

Last year, a programming day, a study visit on campus and various inspirational lectures were organized.

Your qualities:

 • Is creative and driven
 • Want to inspire children and adolescents
 • Have a vision of how the work of the Inspiration Committee can be further developed

Come and awaken a interest in science and craft in children and youths, and inspire them to further studies!

 

After School 

The After School projects  purpose is to help the children and young people in Linköping with their studies. As a part of After School you helper at one of our schools once per week, where every occasion lasts for about two hours. 

Apart from that we have a collaboration with Engineer 2 Engineer since 2019 called “Rydnights at HG”, where we meet with the people living in Ryd, helping with homework, playing games and helping with their CV!

Apply if you are social, initiative taking with an interest to teach, help and want to be in a big group where you can make a difference each week!

 

Event 

When part of the Event Committee, your goal is to bring people within the organization closer to each other through organizing fun events. That sounds pretty fun and important right? Previous years, we have arranged events like ”sittning”, bikeparty and quiz. However, if you have own ideas of new events or things to do, that is very much welcomed and possible to do! 

The Event Committee will arrange 7-8 events during the year. Mostly, these events will be arranged within a project group of 3-4 persons with one coordinator. Everyone who is interested will be able to be coordinator for an event. This is a great chance to gain experience and develop your leadership skills for the future in a fun environment. 

If you are creative and if you think it is fun to hang out with people and organize fun events, The Event Committee is the perfect place for you!

 

International project

Are you energetic, enterprising and want to work on a project that makes a difference? If so, apply to International Project! Together with a project group, you will have the chance to come up with sustainable unique solutions that will be implemented in an area where your help means rescue. The project group's work involves developing a project plan, applying for scholarships, contacting companies and setting a budget, as well as developing technical solutions for the project.

In previous years, water tanks and toilet systems have been constructed.

We are looking for you who are proactive, creative and are capable of developing new ideas for future projects. You get the opportunity to initiate new projects and develop your ideas together with a group.

In addition, we are looking for you who are capable of leading and engaging to be able to work further on previous projects. The work involves completing the solar oven project in Ghana together with a group.

 

 

 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Join EWB-SWE

 • Volunteer

  We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. Explore our volunteer opportunities and see how you can contribute with your range of skills, experience and knowledge directly into our activities. There is no requirement for an engineering degree, everyone is needed, and all are welcome.

 • Be part of inspiring children

  Sweden currently has a shortage of engineers, a profession that historically has been a very homogenous group. Because of this, EWB-SWE inform and inspire children to seek an education in engineering or technology. This is accomplished by assisting students with their studies, acting as role-models, and showing a non-conventional perspective on science, technology and engineering.

 • Personal development

  Develop your leadership and technology skills by participating in the seminars and activities we organize.

 • Be part of our network

  By getting involved, you become part of an extensive network of talented people. We are not just engineers - everyone is needed, and everyone is welcome! We are located all over Sweden with our groups in 8 different cities.

EWB-SWE's network

We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. We are engineers, architects, scientists, educators, healthcare professionals, administrators and many others. 
You can be active in projects, in the business or passive support. We collaborate with technical colleges and universities, with organizations and the business community.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor