Ansvarig för Internationella projekt / Head of International projects

Ansvarig för Internationella projekt / Head of International projects

 English will follow below.

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

Genom humanitärt ingenjörskap, engagerar, inspirerar och förenar vi människor för att bygga en hållbar framtid. Ingenjörer utan gränser arbetar med utmaningar kopplade till FN:s utvecklingsmål, både i Sverige och runt om i världen. Genom förbättringar i skola, jämlikhet, energifattigdom och tillgång till vatten och sanitet strävar vi efter att göra en hållbar och långsiktig inverkan med vårt arbete, för lokalsamhällen och jorden som helhet. 

Ingenjörer utan gränser i Malmö vänder sig till yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Lokalgruppen i Malmö återuppbygger just nu sin verksamhet och ledningsgrupp. Därför söker vi bland annat en ansvarig för verksamhetsområdet/arbetsgruppen Internationella projekt.

Internationella projekt

Internationella Projekt (IP) är en av fyra arbetsgrupper under Ingenjörer utan gränser. Våra internationella projekt strävar efter att uppnå hållbar och långsiktig positiv inverkan, för lokalsamhällen i låginkomstområden och jorden som helhet. Projekten genomförs alltid i samarbete med lokala gräsrotsorganisationer och vi strävar efter att stärka de lokala samhällen där projekt genomförs.

Vi fokuserar på energi, avfallshantering, vatten, sanitet, livsmedelsproduktion och bearbetning och digitalisering i låginkomstområden. Många initiativ är kopplade till skolor och syftar till att förbättra kvaliteten på utbildningen, och vissa har anknytning till hälsosektorn. Vi engagerar oss uteslutande i projekt med potential att bidra till långsiktig positiv utveckling och endast i säkra och konfliktfria områden. Våra internationella projekt omfattar kunskapsdelning, och ibland monetärt stöd.

Arbetsbeskrivning

Som ansvarig för internationella projekt ansvarar du för Malmögruppens arbete samt sitter med i ledningsgruppen för Ingenjörer utan gränser Malmö. Du förväntas driva och koordinera gruppens arbete, samt informera om relevant information som kommer från ledningsgruppen. Som ledningsgruppsmedlem förväntas du delta på dess möten där du är ansvarig för att rapportera och informera kring pågående arbete, samt delta i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Malmö. 

Som ansvarig för Internationella Projekt bör du kunna avsätta upp till omkring 5 timmar per vecka. Flexibla arbetstider.


Kvalifikationer

Det viktigaste är att du är intresserad av det arbete som Ingenjörer utan gränser gör och vill ha en betydande roll i det arbetet. För den här rollen bör du ha tidigare erfarenhet av en ledande position och av internationellt humanitärt arbete.

Du har förmåga att inspirera och entusiasmera andra, och du ställer dig bakom den värdegrund som Ingenjörer utan gränser står för: curiosity, equality, inclusivity, sustainability.

Likt alla engagemang inom Ingenjörer utan gränser Malmö, är posten obetald och volontärbaserad.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september!

 

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

Through humanitarian engineering, we engage, inspire and unite people to build a sustainable future. Engineers Without Borders Sweden works to address challenges linked to the Sustainable Development Goals, both in Sweden and around the globe. Through improvements in education, equality, energy poverty and access to water and sanitation we strive to make a sustainable and long-term impact with our work, for local communities and the Earth as a whole. 

Engineers without Borders in Malmö is aimed at professionals, regardless of subject area. Anyone who wants to participate and contribute to a better world is welcome to get involved with us. The local group in Malmö is currently rebuilding its operations and management team. That is why we are looking for, among other roles, a person responsible for the business area / working group International Projects.

International projects

Our international projects strive to achieve sustainable and long-term positive impact, for local communities in low-income areas and the earth as a whole. Our international projects are always carried out in collaboration with local grass-root organisations and we strive to empower the local communities where projects are implemented.

We focus on energy, waste management, water, sanitation, food production and processing and digitalization in low-income areas. Many initiatives are connected to schools and aim to improve the quality of education, and some are related to the health sector. We engage exclusively in projects with potential to contribute to long-term positive development and only in safe and conflict-free areas. Our international projects include knowledge-sharing, and sometimes monetary support.

Job description

As Head of International Projects, you are responsible for its work and a member of the management team in Malmö. In the role of responsible for the IP, you are expected to coordinate the group's work. Among other things, this means that you convene meetings, distribute tasks, support the group members and inform about relevant information coming from the management team. You are also expected to attend meetings with project leaders for International Projects in other local groups. As a management team member, you are expected to attend its meetings where you are responsible for reporting and informing about the IP's ongoing work and participating in the work of coordinating Engineers without borders activities in Malmö.

The Head of IP should be able to contribute with up to about 5 hours of work per week. Flexible working hours.

Qualifications

The most important thing is that you are interested in the work done by Engineers without boarders and want a significant role in that work. For this role we value experience from leading positions and from international humanitarian work. 

You have the ability to inspire and enthuse others, and you stand by our key values: curiosity, equality, inclusivity, sustainability.

As with all volunteer positions within Engineers Without Borders Malmö, this position is unpaid.

Apply by September 30th, we are looking forward to your application!


___________________________________________________________________________________________

Engineers Without Borders Sweden is promoting equality and inclusivity. We are strengthened by our differences. We encourage all qualified candidates to apply for the position, regardless of gender, age, ethnic background, religion, disability or sexual orientation.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Join EWB-SWE

 • Volunteer

  We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. Explore our volunteer opportunities and see how you can contribute with your range of skills, experience and knowledge directly into our activities. There is no requirement for an engineering degree, everyone is needed, and all are welcome.

 • Be part of inspiring children

  Sweden currently has a shortage of engineers, a profession that historically has been a very homogenous group. Because of this, EWB-SWE inform and inspire children to seek an education in engineering or technology. This is accomplished by assisting students with their studies, acting as role-models, and showing a non-conventional perspective on science, technology and engineering.

 • Personal development

  Develop your leadership and technology skills by participating in the seminars and activities we organize.

 • Be part of our network

  By getting involved, you become part of an extensive network of talented people. We are not just engineers - everyone is needed, and everyone is welcome! We are located all over Sweden with our groups in 8 different cities.

EWB-SWE's network

We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. We are engineers, architects, scientists, educators, healthcare professionals, administrators and many others. 
You can be active in projects, in the business or passive support. We collaborate with technical colleges and universities, with organizations and the business community.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor