Projektsamordnare Internationella Projekt/Project Coordinator of International Projects - Chalmers

marcos-luiz-photograph-292744-unsplash.jpg


Vill du engagera dig i en organisation som arbetar för en hållbar framtid och utveckla dina ledaregenskaper?

DÅ HAR VI POSTEN FÖR DIG SOM PROJEKTSAMORDNARE FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP PÅ CHALMERS. 

Ingenjörer utan gränser välkomnar alla som vill vara med och bidra till att tillsammans skapa en bättre värld genom att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers student lokalgrupp i Göteborg söker just nu en ny projektsamordnare till sin ledningsgrupp på Chalmers. För information om övriga poster som är tillgängliga för tillfället, se vår hemsida.

Note: EWB is a Member of Chalmers Student Union, a student organization ran by students and so hire only current students at Chalmers University of Technology.

Om Oss

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politisk och religiöst oberoende organisation som med hjälp av ingenjörskonst, entreprenörskap, vetenskap, projekt och samarbete strävar efter att tillsammans göra världen bättre. Ingenjörer utan gränser Sverige är en del av det internationella nätverket Engineers Without Borders International. Lokalt på Chalmers drivs verksamheten Ingenjörer utan gränser av ledningsgruppen som består utav engagerade studenter.

Arbetsbeskrivning

I din roll som projektsamordnare för internationella projekt är du länken mellan Göteborgs lokala projektgrupp och den nationella samordningsgruppen för internationella projekt. Du ansvarar för att starta upp nya projekt genom att utvärdera projektförslag och idéer i samråd med ledningsgruppen och nationella gruppen. 

Gällande de internationella projekten är din uppgift att följa, stödja och rapportera om projektens framsteg och underlätta kommunikationen mellan styrelse och projektledaren. Du är en del av arbetet att fortsatta vidareutveckla projektprocessen och framförallt förväntas du som projektkoordinator att hjälpa projektgrupperna att uppnå sina mål. 
     
Du är en del av ledningsgruppen på Chalmers vilket innebär att att du förväntas bistå Ingenjörer utan gränser på Chalmers med övriga evenemang där organisationen representeras, detta kan ske i form av exempelvis deltagande på arbetsmarknadsmässor eller workshops.

Notera att allt arbete är mycket flexibelt och helt ideellt!   

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är självgående, har god samarbetsförmåga och kommer att ansvara för att projekten går framåt. Vidare ser vi gärna att du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och ledarskap. Det kommer att ske en överlämningsperiod fram till sommaren där du får all info och hjälp du behöver av din företrädare, därefter ser vi gärna att du kan stanna på posten cirka ett år. Tidigare engagemang hos Ingenjörer utan gränser är mycket meriterande men inget krav.    

Ansökan och Kontakt

Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kommer att tillsättas omgående. Om du har några frågor eller vill ha ytterligare info tveka inte med att kontakta oss rekrytering.chalmers@ewb-swe.org

Välkommen med din ansökan!


Do you want to get involved in an organization that works for a sustainable future and develop your leadership skills?

THEN WE HAVE THE POST FOR YOU AS PROJECT COORDINATOR FOR EGINEERS WITHOUT BORDERS CHALMERS GROUP.   

Engineers Without Borders welcome everyone who wants to contribute to creating a better world by getting engaged with us. Engineers Without Borders student local group in Gothenburg are currently looking for a new Project Coordinator for their board at Chalmers. For info on other positions that are currently available, see our website.

Note: EWB is a Member of Chalmers Student Union, a student organization ran by students and so hire only current students at Chalmers University of Technology.

About us

Engineers Without Borders is an nonprofit, politically and religiously independent organization that, through the use of engineering, science, entrepreneurship, project and cooperation strives to make the world better. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. Locally at Chalmers, the organization Engineers Without Borders is operated by the board, which consists of committed students.

Responsibilites

In your role as Project Coordinator for international projects, you are the link between Gothenburg's local project group and the national coordination group for international projects. You are responsible for starting up new projects by evaluating project proposals and ideas in consultation with the board as well as the national group.

Regarding the international projects your task is to accompany, support and report on the progress of the projects and facilitate communication between the board and the project manager.
You are part of the work to developing the project process and expected to help the project groups achieve their goals

You are a part of the board at Chalmers, this means that you are expected to assist Engineers Without Borders at Chalmers with
other events where the organization is represented, like for example participation in market fairs or workshops.

Note that all work is very flexible and completely non-profit!

Qualifications

We are looking for you who are driven, have good cooperative skills and will be responsible for ensuring progress in the projects. Furthermore, we would like you to have a strong interest in development issues and leadership. There will be a handover period until the summer where you will get all the info and help you need from your predecessor, then we would like you to stay at the post about one year. Previous engagement with Engineers Without Borders is very meritorious but no requirement.

Application and Contact 

Interviews will be held continuously and the position will be assigned urgently. If you have any further questions about the position or would like further information please do not hesitate to contact us
rekrytering.chalmers@ewb-swe.org.

Welcome with your application!

 

Note: EWB is a Member of Chalmers Student Union, a student organization ran by students and so hire only current students at Chalmers University of Technology.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Göteborg


Göteborg Directions

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Albin Thureson
 • Alexandra Josefsson
 • Anders Ljungman
 • Aravind S Kumar
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor