facebook tracking

Utskottsrekrytering LIU 2019/ Committee recruitment LIU 2019

Ingenjörer utan gränser i Linköping söker nu medlemmar till sina utskott! Nedan är de olika utskotten beskrivna. I nästa steg, ignorera alternativet att ansöka med facebook och linkedin.

Alla som är aktiva i föreningen ska vara medlemmar, vilket du enkelt kan bli via vår facebooksida om du blir antagen. 

Information in English below.

...

Engineer to Engineer 

Engineer to Engineer (E2E) syftar till att underlätta integrationen av nyanlända ingenjörer och naturvetare och göra det enklare för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att skapa en plattform där ingenjörer och naturvetare kan träffas med företagsrepresentanter i Sverige för att nätverka och utbyta erfarenheter. E2E skapar denna plattform genom evenemang som CV-workshops, studiebesök, seminarier, intervjuträning, rekryteringsmässor och case-kvällar. E2E startade i Linköping för bara ett år sedan vilket ger dig möjligheten att vara med och forma utskottet och komma med egna idéer. Du får även möjlighet att hålla kontakt med företag och träffa människor från andra kulturer. Låter detta intressant? Sök då till Engineer to Engineer! 

Den Reflekterande Ingenjören 

Den Reflekterande Ingenjören organiserar gästföreläsningar, workshops och andra evenemang riktade speciellt mot oss studenter. Vi vill utmana studenter till att reflektera kring hur vi kan använda vår kompetens för att bidra till en hållbar framtid! I utskottet genomför vi under året ett antal projekt från idé till verklighet.

Vi söker dig som är intresserad av att exempelvis kontakta spännande föreläsare och skapa inspirerande event!

Finansieringsutskottet 

För att möjliggöra utlandsprojekten och vårt arbete samarbetar Ingenjörer utan gränser med flera externa aktörer. I Finansieringsutskottet är du kontakten mellan vår studentgrupp i Linköping och våra samarbetspartners. Förutom att upprätthålla dessa befintliga kontakter kommer utskottet även arbeta med olika finansieringsevent, där den årliga julauktionen på campus är det största vi anordnar. Arbetet innefattar även att hitta nya potentiella samarbeten och vara föreningens ansikte utåt på företagsmässor. Tycker du detta verkar intressant, är driven och vill lära dig mer om hur samarbeten byggs mellan föreningar och företag? Sök då till finansieringsutskottet!

PR-utskottet 

I PR-utskottet arbetar vi med att marknadsföra Ingenjörer utan gränsers arbete och våra event. Det gör vi bland annat genom att designa trycksaker såsom affischer och flyers samt genom vår Instagram- och Facebooksida. PR-utskottet passar dig som tycker att det är kul att hålla på med foto, design eller andra kreativa marknadsföringsmetoder. 

Inspirera Unga 

I utskottet arbetar vi för att öka barn och ungas intresse för att vilja lära sig nya saker och sikta mot vidare studier, främst inom teknik och naturvetenskap. Detta gör vi genom exempelvis inspirationsföreläsningar, workshops och studiebesök som arrangeras i samarbete med lokala skolor och gymnasium. Då Inspirera Unga är relativt nystartat har du chans att påverka utskottets arbete och utformning samtidigt som du får lärorika och roliga erfarenheter.

Förra året anordnades bland annat ett studiebesök på campus, olika inspirationsföreläsningar samt deltagande på mässor.

Vi söker dig som:

 • Är kreativ och driven   
 • Vill inspirera barn och ungdomar 
 • Har en vision om hur arbetet i Inspirerautskottet kan vidareutvecklas 

Var med och väck ett intresse för teknik- och naturvetenskap hos barn och unga i Linköping och inspirera dem till fortsatta studier!

After School 

Projektet After school syftar till att bidra med studiestöd till barn och ungdomar i Linköpings kommun. Idag är vi verksamma på grund- och högstadieskolor runt om i Linköping och vi kommer att under året utöka verksamheten till stöd för SFI-studenter.

I utskottet After School är man med som studiestödare på en av skolorna en gång i veckan, där varje tillfälle varar ca två timmar. Som studiestödare har du chans att göra skillnad direkt och vara en del av en rolig gemenskap. 

Vi söker dig som är social, kreativ, ansvars- och initiativtagande samt dig som har ett intresse för att lära ut till barn och ungdomar. 

Eventutskottet 

I eventutskottet är du med och verkar för en ökad intern gemenskap inom föreningen. Tidigare har eventutskottet anordnat evenemang som sittningar, cykelfester och quiz men det är kul om du har nya idéer om vilken typ av event du vill anordna. 

Eventutskottet kommer under läsåret planera och genomföra sju till åtta event. Dessa event kommer att planeras i projektgrupper på tre till fyra personer inklusive en projektledare. Tanken är att alla som vill kommer få prova på att vara ansvarig för ett event så att du får chansen att utveckla dina ledaregenskaper. 

Eventutskottet är utskottet för dig som är kreativ, tycker att det är kul att planera och genomföra event och gillar att arbeta i grupp. Om detta stämmer in på dig; SÖK EVENT!

Ghanautskottet 

Är du driftig, företagsam och vill arbeta i ett projekt som gör skillnad? Om så är fallet, sök till Ghanaprojektet! Tillsammans med en projektgrupp kommer du få chansen att starta upp ett nytt projekt med unika lösningar som kommer implementeras i ett område där din hjälp betyder räddning. Projektgruppens arbete innebär att ta fram en projektplan, söka stipendier, kontakta företag och lägga budget samt ta fram tekniska lösningar för projektet.

Tidigare år har bland annat vattentankar och toalettsystem konstruerats. Denna sommaren kommer en köksbyggnad byggas på en skola i Ghana.

Tanzaniautskottet 

I Tanzaniaprojektet arbetar vi med att ta fram hållbara tekniska lösningar och implementera i behövande områden. Tidigare projekt har bland annat handlat om att installera solpanelsystem och vattenreningssystem på skolor. Denna sommaren kommer ett vattenreningssystem installeras på en skola i Tanzania.

Vill du tillsammans med en projektgrupp vara med och starta upp ett nytt projekt med spännande lösningar? Projektgruppens arbete innebär att ta fram en projektplan, söka stipendier, kontakta företag och lägga budget samt ta fram tekniska lösningar för projektet. 

Vi söker dig som är driven, engagerad och som vill gör skillnad!

------------------------------------------------------------------------------

Engineers without borders in Linköping are seeking new active members! Below the committees are described. In the next step of the application, ignore the option of applying with your Facebook or Linkedin.

Engineer to Engineer 

Engineer to Engineer (E2E) aims to facilitate the integration of newly arrived engineers and scientist and make it easier to enter the Swedish labour market. The aim is to create a platform where engineers and scientists can meet with company representatives in Sweden to network and exchange experiences. E2E creates this platform through events such as CV workshops, study visits, seminars, interview training, recruitment fairs and case events. E2E started in Linköping just a year ago and therefore you will have the great opportunity to implement your own ideas and help shape its design. You will also keep kontakt with companies as well as meet people from different cultures. Does this sound interesting? Apply to Engineer to Engineer! 

The reflective engineer 

Den Reflekterande Ingenjören is the group within Engineers Without Borders that organizes guest lectures, workshops and other events aimed specifically towards students. We want to challenge students perspective on how we can contribute to a sustainable future by using our competence within our field. During the year the group will do a number of projects and you will have the opportunity to widen your network, test your communication skills and deliver great products, such as lunch lectures and workshops. 

No special requirements, we are looking for you who are ambitious and want to create inspiring events!

Finance 

To enable the foreign projects and our work Engineers Without Borders cooperate with several external partners. In the Finance committee you are the link between our student group in Linköping and our partners. In addition to maintaining these existing contacts, the committee will work with arranging events to bring in money. The annual Christmas auction on campus is the biggest event we will arrange. Work also includes developing new potential contacts and being the face of the organization outwards at corporate fairs. Are you interested by this, driven, and want to learn more about how cooperation is built between organizations and companies? Then apply to Finance!

PR 

In PR we work with marketing Engineers Without Borders and our events. We do this by, for example, designing prints such as posters and flyers, and through our Instagram and Facebook page. PR is for you if you like photography, design or other creative marketing methods. 

Inspire Youth 

In the committee we work to increase children and young people's interest in wanting to learn new things and aim for further studies, mainly in technology and science. We do this through inspirational lectures, workshops and study visits organized in cooperation with local schools. Since Inspire the Young is relatively new, you have the chance to influence the work and design of the committee while providing you with instructive and fun experiences.

Last year, a programming day, a study visit on campus and various inspirational lectures were organized.

Your qualities:

 • Is creative and driven
 • Want to inspire children and adolescents
 • Have a vision of how the work of the Inspiration Committee can be further developed

Come and awaken a interest in science and craft in children and youths, and inspire them to further studies!

After School 

The project After School's purpose is to help the children and young people of Linköping with their studies. In After School you are a helper at one school the we work with once per week, where every occasion lasts for about two hours. 

What we are looking for is someone who is creative, responsible, and initiative taking and have an interest in teaching children. 

Event 

When part of the Event Committee, your goal is to bring people within the organization closer to each other through organizing fun events. That sounds pretty fun and important right? Previous years, we have arranged events like ”sittning”, bikeparty and quiz. However, if you have own ideas of new events or things to do, that is very much welcomed and possible to do! 

The Event Committee will arrange 7-8 events during the year. Mostly, these events will be arranged within a project group of 3-4 persons with one coordinator. Everyone who is interested will be able to be coordinator for an event. This is a great chance to gain experience and develop your leadership skills for the future in a fun environment. 

If you are creative and if you think it is fun to hang out with people and organize fun events, The Event Committee is the perfect place for you!

Ghana committee

Are you driven, enterprising and want to work in a project that makes a difference? If that's the case, become a committee member in the Ghana project! Together with a project group you will get the chance to start up a new project with unique solutions that will be implemented in an area where your help means rescue.

The work of the project group includes work out a project plan, apply for scholarships, contact companies, set up a budget and develop technical solutions for the project. Earlier years water tanks and toilet systems have been constructed. This summer a kitchen solution will be installed on a school in Ghana.

Tanzania committee

In the Tanzania project we work on developing sustainable technical solutions and implement these in areas of need. Earlier projects has included installing solar panel systems and water purification systems on schools. This year a water purification system will be installed on a school in Tanzania.

Do you want to be a part in start up a new project with existing solutions? The work of the project group includes work out a project plan, apply for scholarships, contact companies, set up a budget and develop technical solutions for the project. We are looking for you who are driven, committed and want to make a difference!

Apply for this job
Usually responds within three days

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Albin Thureson
 • Alexandra Josefsson
 • Anders Ljungman
 • Aravind S Kumar
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor