Ledningsgrupp Linköping 2020 / Management team of Engineer Without Borders at Linköping University 2020

Gruppledare

Som gruppledare har du ytterst ansvarig för Ingenjörer utan gränser vid Linköpings universitet och arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att driva och utveckla föreningen. Du håller kontakten med den nationella styrgruppen, ser till att föreningens värderingar efterlevs och att verksamhetsplanen följs. Tillsammans med vice gruppledare arbetar du med planering och gruppdynamik, ni lägger tillsammans grunden för ledningsgruppens och föreningens arbete och har på så sätt stor möjlighet att påverka dess utförande. Det kan vara till fördel om du varit aktiv i Ingenjörer utan gränser tidigare alternativt har erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Tycker du om att ha många bollar i luften och har förmågan att se en helhetsbild? Sök nu och bli vår nästa gruppledare! 

Vice Gruppledare

Som vice gruppledare har du ansvar för föreningens ekonomi, samt att agera som gruppledarens högra hand. Du kommer ha ett stort ansvar och en central roll i föreningen och du får en god insyn i de olika utskottens arbeten. Tillsammans med gruppledaren kommer du jobba strategiskt, sköta planering och lägga grunden för föreningens fortsatta utveckling. Vidare kommer vice gruppledare ha hand om allt som berör föreningens ekonomi samt har kontakt och ekonomiskt samarbete med den nationella styrelsen. Inga förkunskaper är nödvändiga, det viktiga är en god inlärningsförmåga och viljan att lära sig nya saker. Tycker du om att ha olika arbetsuppgifter parallellt och har ett intresse för ekonomi, är det här posten för dig!

Projektkoordinator

Projektkoordinatorns huvuduppgift är att samordna de internationella projekt som Ingenjörer utan gränser på LiU genomför. Det innebär bland annat att du håller koll på de riktlinjer som finns för hur projekt ska drivas, att du initierar nya projekt och samordnar kompetensen inom de olika projekten. Det är också du som är kontaktperson till de projekt som drivs lokalt, så att du kan hjälpa till vid problem av mer organisatorisk eller administrativ karaktär som kan uppstå. Som en del av ett nationellt nätverk har du stora möjligheter att utveckla såväl dig själv som föreningen. Är du den sociala och organiserade ledaren vi söker?

 

Projektledare för Den Reflekterande Ingenjören

Utskottet Den reflekterande ingenjören har som uppgift att öka studenters medvetenhet i hållbarhetsfrågor - miljömässiga, tekniska såväl som sociala. Vanligtvis tar sig detta i form av exempelvis lunchföreläsningar och case i samarbete med företag eller föreläsare. Som ansvarig för Den reflekterande ingenjören har du möjligheten att, tillsammans med ditt utskott, komma i kontakt med spännande företag samt utveckla nya idéer och evenemang i syfte att nå ut till studenterna vid LiU. De flesta evenemangen sprids ut över hela verksamhetsåret och traditionellt anordnar utskottet en projektperiod. Här finns en stor frihet i vilket uttryckssätt ni väljer att rama in projektperioden med.

 

Har du ett engagemang för social, teknisk och miljömässig hållbarhet och goda ledarskapsegenskaper? Då har du vad som krävs för att leda utskottet!

 

PR-ansvarig Som PR-ansvarig leder du ett utskott som ansvarar för marknadsföringen av Ingenjörer utan gränser och dess event. Ditt uppdrag kommer bland annat bestå av att sköta kommunikationen mellan utskottet och ledningsgruppen, organisera utskottets arbete, fördela uppgifter och stötta utskottsmedlemmarna i deras arbete. Detta uppdrag kräver att du kan planera, är välstrukturerad och kreativ. Du förväntas kunna uttrycka dig väl i text och bild, och vi ser gärna att du har viss erfarenhet av Illustrator eller Photoshop. Sök PR-ansvarig!

 

Projektledare för After School

Som ansvarig för After School ansvarar du för Ingenjörer utan gränsers studiestödsverksamhet för både ungdomar och vuxna. Studiestödsverksamheten har som syfte att minska klyftorna i samhället genom att studiestödjare agerar mentorer och förebilder för de som undervisas. Du som projektledare ser till att det finns studiestödjare på plats på alla skolor och har tillsammans med de platsansvariga ansvar över att studiestödet fortlöper på ett bra sätt under året. Som ansvarig över After School har du kontinuerlig kontakt med skolorna, kommunen och universitetet för att fortsätta driva projektet och hitta nya vägar framåt. Du sköter rekryteringen av nya studiestödjare samt besöker och utvärderar studiestödet för att kunna förbättra projektet After School. För den här posten vill vi ha dig som är strukturerad, ansvarstagande, kommunikativ och är en drivande och självklar ledare.

 

Eventansvarig

I posten som eventansvarig ansvarar du för att anordna event tillsammans med ditt utskott. Eventutskottet arbetar för gemenskapen i föreningen genom interna event. Arbetet som eventansvarig innebär mycket kontakt med människor och stöttande av utskottsmedlemmarna i deras arbete samt planerande och genomförande av event. Därför söker vi dig som är social, ansvarsfull och strukturerad och tycker att det är kul med event. Är du intresserad av att lära dig leda en grupp och anordna event? Sök ansvarig för eventutskottet!

 

Finansansvarig

Som finansieringsansvarig arbetar du tillsammans med ditt utskott för att upprätthålla och vårda kontakten med befintliga samarbetspartners samt söker efter nya externa samarbeten. Du kommer även ha ansvaret för planeringen och genomförandet av vår uppskattade julauktion, Auction for Action. Har du idéer för nya projekt eller andra finansieringsplaner finns stora möjligheter att genomföra dessa. För denna post är det bra om du har försäljningsdriv, är kreativ och alltid på jakt efter förbättringar. Är detta du?

 

Projektledare för Inspirera Unga

Som ledare för detta utskott finns stora möjligheter att påverka framtiden för alla Linköpings unga. Utskottet arbetar med evenemang och initiativ som inspirerar ungdomar till problemlösning, fortsatta studier och nyfikenhet för ingenjörsyrket. Exempel på evenemang som utskottet har arrangerat tidigare år är bl.a inspirationsföreläsningar, stått på mässor och studiebesök på Linköpings universitet. Är du en nytänkande, kreativ och driven person med ett genuint intresse för ungdomar så är detta posten för dig! 

 

Projektledare Engineer to Engineer

Engineer to Engineer (E2E) syftar till att underlätta integrationen av nyanlända ingenjörer och naturvetare samt göra det enklare för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att skapa en plattform där ingenjörer och naturvetare kan träffas med företagsrepresentanter i Sverige för att nätverka och utbyta erfarenheter. E2E skapar denna plattform genom evenemang som CV-workshops, studiebesök, seminarier, intervjuträning, rekryteringsmässor och casekvällar. Som gruppledare för E2E kommer du att ha kontakt med företag, ingenjörer och organisationer men främst kommer du att leda en grupp studenter och tillsammans arbeta mot målet att förbättra integration. E2E startade i Linköping för bara två år sedan vilket ger dig möjligheten att vara med och forma utskottet, komma med nya idéer och ta egna initiativ.

 

Group leader

As a group leader you have the utmost responsibility for Engineers Without Borders at Linköping University and you, together with the management team, work to make the association move forward. You are responsible for the communication with the national board, ensure that the association's values are complied with and that the business plan is followed. Together with the vice-group leader, you work with planning and group dynamics. You plan the foundation of the management team and the association’s  work and have an impact on its execution. It may be beneficial if you have been active in Engineers Without Borders previously or have experience of management group work. Do you like to have a lot going on and do you have the ability to see the overall picture? Apply now and become our next group leader!

Vice Group leader

As Vice Group leader you are responsible for the economy of the organisation and act the right-hand of the group leader. You will have a big responsibility, be a central part of the organisation and you will get a good insight in the work of the different committees. Together with the group leader you will work strategic, handle planning and lay the foundation for the organisations further development. Furthermore the Vice Group leader handles everything regarding the the economy of the organisation as well as having contact and economic collaborations with the national board. No previous knowledge is necessary, but good learning-skills and the will to learn new things. If you like to have a lot of things going on simultaneously and have an interest for economical question, then this is the role for you!

Project Coordinator

The project coordinators main task is to coordinate the international projects at Engineers without Borders at Liu. It means that you’re the one making sure the guidelines are followed. It also means that you’re the one coordinating the different competences in the projects and initiate new projects. You’re also the contact person for the projects at Liu, so that you can help with organizational or administrational problems that occur. As a part of a national network this roll is a great opportunity to develop yourself as well as the association. Are you the social and organized leader we’re searching for?

 

Project manager The Reflective Engineer

The Committee The Reflective Engineer works to raise awareness around sustainable matters - environmental, technical as well as social. Usually this takes form in for example lunch lectures and cases in collaboration with companies or lecturers. As responsible for The Reflective Engineer you have the opportunity to, together with your committee come in contact with exciting companies and develop new ideas and events to reach out to the students on LiU. Most of the events are spread out during the whole year and traditionally the committee arranges a larger project during, this year it is going to be a theme week about water.

 

Do you have an interest in social, technical and environmental sustainability matters and good leadership skills? Then you have what it takes to lead the committee! 

 

Head of PR

As head of PR, you lead a committee that is responsible for the marketing of Engineers Without Borders. Your assignment will, among other things, consist of managing the communication between the committee and the management team, organizing the committee's work, distributing tasks and supporting committee members in their work. 

This mission requires that you are good at planning, are well-structured and creative. You are expected to be able to express yourself well in text and image, and it is an advantage if you have some experience with Illustrator or Photoshop. Search head of PR!

 

Project leader of After School 

 

As project leader for the committee After School, you are responsible for Engineers Without Borders study aid for both youth and adults. The purpose of the After School is to reduce the gaps in the society by acting as mentors and role models for the ones we teach. You, as the project manager, make sure that there are student assistants in place in all schools and together with the site managers, you are responsible for ensuring that study aid proceeds well during the year. As project manager for After School, you have continuous contact with the schools, the municipality and the university to continue to run the project and find new ways forward. You take care of the recruitment of new student assistants and visit and evaluate the study aid in order to improve the After School project. For this post, we want you who are structured, responsible, communicative and are a driving and clear leader.

 

Head of Event 

In the post as event committee leader you will be organizing events with your committee. The event committee works to bring people within the organization closer to each other. The work as event committee leader means a lot of contact with members and support of your committee members in their planning and realization of events. We are searching for a social, responsible and structured person that loves events. Do you have interest in learning to lead a group and realize events? Then you should search the post as event committee leader!

 

Head of Business

As the Head of Business, you work with your committee to maintain and preserve contact with existing partners and seek new external collaborations. You will also be responsible for the planning and implementation of our appreciated Christmas auction, Auction for Action. If you have ideas for new projects there are great opportunities to implement them. For this position, it is good if you are sales driven, creative and always looking for improvements. Is this you?

 

Head of Inspire Youth

Inspire young is the committee where dreams come true! As the leader of this committee, there are great opportunities to influence the young minds of Linköping. As the name suggests, the committee works with events and initiatives that inspire young people to solve problems, continue studies and explore their curiosity for engineering. Examples of events that the committee has arranged so far are inspirational lectures, workshops and study visits at Linköping University. If you are an innovative, creative and driven person with a genuine interest in young people and their future, then this is the post for you!

 

Project manager Engineer to Engineer

Engineer to Engineer (E2E) aims to facilitate the integration of newly arrived engineers and scientist and make it easier to enter the Swedish labour market. The aim is to create a platform where engineers and scientists can meet with company representatives in Sweden to networkand exchange experiences. E2E creates this platform through events such as CV workshops, study visits, seminars, interview training, recruitment fairs and case events. As a group leader for E2E you will have contact with companies, engineers and organizations but foremost you will lead a group of students and together work towards the goal of improving integration. E2E started in Linköping just two years ago and therefore you will have the great opportunity to implement your own ideas and help shape its design.

Engineers Without Borders Sweden is promoting equality and inclusivity. We are strengthened by our differences. We encourage all qualified candidates to apply for the position, regardless of gender, age, ethnic background, religion, disability or sexual orientation.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Join EWB-SWE

 • Volunteer

  We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. Explore our volunteer opportunities and see how you can contribute with your range of skills, experience and knowledge directly into our activities. There is no requirement for an engineering degree, everyone is needed, and all are welcome.

 • Be part of inspiring children

  Sweden currently has a shortage of engineers, a profession that historically has been a very homogenous group. Because of this, EWB-SWE inform and inspire children to seek an education in engineering or technology. This is accomplished by assisting students with their studies, acting as role-models, and showing a non-conventional perspective on science, technology and engineering.

 • Personal development

  Develop your leadership and technology skills by participating in the seminars and activities we organize.

 • Be part of our network

  By getting involved, you become part of an extensive network of talented people. We are not just engineers - everyone is needed, and everyone is welcome! We are located all over Sweden with our groups in 8 different cities.

EWB-SWE's network

We have a passionate and experienced volunteer network of professionals and students who help make a difference and influence our work. We are engineers, architects, scientists, educators, healthcare professionals, administrators and many others. 
You can be active in projects, in the business or passive support. We collaborate with technical colleges and universities, with organizations and the business community.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor